S MLADIMA ZA BUDUĆNOST 2

18.12.2023. - Novosti

Vrijeme provedbe projekta: 1./2023.-12./2023.

Cilj projekta je poboljšanje kvalitete života mladih, integriranje mladih u život lokalne zajednice kroz informiranje, volontiranje, predstavljanje mladih volontera, edukaciju za samozapošljavanje, obrazovanje i osposobljavanje, izradu lokalnih programa za mlade, pripremu lokalnih mini projekata za mlade, anketiranje, te kroz javnu kampanju za prava mladih.

Projekt ''S mladima za budućnost 2'' provodio se uz financijsku potporu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Partneri u provedbi projekta:

Grad Sinj      Grad Vrlika    Grad Trilj      Općina Otok   Općina Hrvace   Općina Dicmo

REZULTATI PROJEKTA ”S MLADIMA ZA BUDUĆNOST 2”

ANKETA O ZDRAVSTVENIM POTREBAMA MLADIH U RURALNIM SREDINAMA CETINSKE KRAJINE ”Kako mladi vide zdravstvenu skrb o mladima, posebno o psihičkom zdravlju mladih?” obuhvatila 533 mlade osobe. Njih 366 su zadovoljni zdravstvenom skrbi, a najzadovoljniji su primarnom zdravstvenom skrbi. Od rizičnih faktora koji najviše narušavaju zdravlje mladih na vrhu je konzumacija opijata, prekomjerno opijanje i pušenje.

AKTIVNOSTI ZA SLOBODNO VRIJEME – Promocija zdravih stilova života i integriranja mladih u aktivnosti lokalnih dionika. Tiskano i dijeljeno 3000 komada kataloga ”AKTIVNOSTI ZA MLADE 2023./24.” s informacijama 23 organizatora o dostupnim sportskim, kulturnim i drugim sadržajima za mlade u Cetinskoj krajini.

ODRŽANO 10 PREZANTACIJA SREDNJOŠKOLCIMA u 2. razredima u 4 srednje škole u Sinju o mogućnostima za slobodno vrijeme i volontiranje kroz Lokalni volonterski centar Sinj kao modela stjecanja radnog i životnog iskustva i podizanja kvalitete života mladih. Obuhvaćeno 216 učenika iz 33 nasyelja iz svih 6 gradova i općina Cetinske krajine.

ONLINE PREDSTAVLJENO 12 MLADIH VOLONTERA – PROMOCIJA VOLONTIRANJA MLADIH kroz predstavljanje volontera s područja 6 Gradova i Općina.

VOLONTIRANJEM DO RADNOG I ŽIVOTNOG ISKUSTVA – U 9 PROGRAMA VOLONTIRANJA ZA MLADE – VOZAM VOLONTIRALO 68 MLADIH SA 339 VOLONTERSKIH SATI: volontiranje za ublažavanje posljedica kriznih stanja, organizacija i provedba javnih volonterskih akcija, volontiranje na humanitarnim akcijama, obilježavanje Međunarodnog dana volontera, provedba kreativnih radionica za djecu, posjete i pomoć starijima u njihovim domovima, volontiranje u pravnom savjetovalištu, pomoć u učenju za učenike, volonterske aktivnosti i programi dr. lokalnih organizatora volontiranje kroz umrežavanje preko Lokalnog volonterskog centra Sinj.

PRIPREMA MLADIH ZA AKTIVAN PRIJELAZ IZ ŠKOLSKOG U RADNI STATUS Održano 15 prezentacija ”Potencijali samozapošljavanja mladih kroz turističke, poduzetničke i poljoprivredne kapacitete Cetinske krajine” za 270 učenika 3. i 4. završnih razreda u 4 srednje škole u Sinju iz 42 naselja iz svih 6 lokalnih gradova i općina.

FORMALNIM OBRAZOVANJEM DO VEĆIH PRILIKA ZA ZAPOSLENJE

Za 2 mlade osobe iz NEET kategorije kroz programe učilišta osigurano osposobljavanje za tražena zanimanja na tržištu rada.

LOKALNI PROGRAMI ZA MLADE – 6 lokalnih fokus grupa sa 24 osobe od čega 12 mladih radile na izradi prijedloga programa za mlade u 6 partnerskih gradova i općina.

U JAVNOJ KAMPANJI ZA PRAVA MLADIH SUDJELOVALO 50 VOLONTERA OD ČEGA 36 MLADIH SA 104 SATA VOLONTIRANJA – Provedba 4 javne akcije kojima je cilj promocija i zaštita prava mladih (Svjetski dan socijalne pravde – 20.2. humanitarna akcija; Svjetski dan zdravlja 7.4. edukativna šetnja za promociju zdravih stilova života mladih; Međunarodni dan mladih 12.8. promocija prava mladih; obilježavanje Međunarodnog dana volontera 5.12. u Gradu Sinju, Gradu Vrlici, Općini Hrvace i Općini Otok podjelom kataloga ”Aktivnosti za mlade 2023./24.” tijekom javnih akcija).