Pravo na uvećani doplatak za djecu

17.11.2011. - Novosti

Pravo na uvećani doplatak za djecu Doplatak za djecu reguliran je Zakonom o doplatku za djecu (Narodne novine’ 94/01., 138/06, 107/07 i 61/11) . Doplatak za djecu je novčano primanje koje koristi roditelj djeteta ili druga osoba određena Zakonom, a radi potpore uzdržavanja djece i odgoja djece. Pravo na doplatak za djecu stječe se i ostvaruje ovisno o broju djece, visini ukupnog dohotka članova kućanstva korisnika djece. Visina iznosa doplatka za djecu ovisi i o zdravstvenom stanju djeteta, a posebne odredbe se primjenjuju za  djecu smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja, što je regulirano Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata. Moramo naglasiti da pravo na doplatak za djecu osim roditelja mogu ostvarivati i druge osobe i to: posvojitelj, skrbnik, očuh, maćeha, baka, djed, i osoba kojoj je rješenjem nadležnog tijela za poslove socijalne skrbi dijete povjereno na čuvanje i odgoj i to pod uvjetima utvrđenim Zakonom. Zakonom o doplatku za djecu izjednačena su djeca rođena izvan braka s djecom rođenom u braku. U pravilu djetetu pripada pravo na dječji dodatak do navršene 15. godine života, odnosno do kraja školske godine u kojoj dijete navršava 15 godina života. Za djecu u srednjoj školi dječji doplatak pripada do završetka tog školovanja, a najduže do 19. godine života. Doplatak za djecu pripada i za vrijeme u kojem je dijete spriječeno zbog bolesti pohađati redovno školovanje. Pravo na doplatak za djecu koja nisu završila školu u predviđenom roku zbog bolesti produžuje se i preko godina do kojih im pripada doplatak, a najduže do 21. godine života.   Djeca s težim oštećenjem zdravlja mogu ostvarivati pravo na doplatak za djecu do navršene 27. godine života, a što je utvrđeno posebnim propisima. Oni korisnici koji su to pravo ostvarili do 31.12.2001. godine to pravo pripada i nakon navršene 27 godine života djeteta, do donošenja posebnog propisa o pravima osoba s invaliditetom.   Korisnici prava na doplatak za djecu s težim oštećenjem zdravlja često postavljaju pitanja: što su to teža oštećenja zdravlja djeteta, tko utvrđuje teža oštećenja zdravlja, kako se to utvrđuje i što je potrebno za to itd.   Dijete s težim oštećenjem zdravlja prema posebnim propisima smatra se dijete kod kojeg je nalazom i mišljenjem utvrđeno da je: –         potpuno ili trajno nesposobno za samostalan život, –         teže tjelesno ili mentalno oštećenje zdravlja, –         teže psihičke bolesti  ili –         teže promjene u zdravstvenom stanju djeteta   Postupak za utvrđivanje težeg oštećenja zdravlja djeteta provode tijela vještačenja socijalne skrbi odnosno Zavod za zdravstveno osiguranje kojim je utvrđena vrsta i stupanj oštećenja zdravlja prema odredbama Zakona o doplatku za djecu. Nadležno tijelo provodi postupak vještačenja djeteta sukladno odredbama Pravilnika o sastavu i radu tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima. Nakon  provedenog postupka tijelo vještačenja donosi nalaz i mišljenje. U postupku se vrši pregled liječničke dokumentacije djeteta, te svoje mišljenje daju socijalni radnik, pedijatar, psiholog, pedagog i druge stručne osobe koje učestvuju u postupku. a)     Nalazom i mišljenjem  tijela vještačenja socijalne skrbi, odnosno nalazom i mišljenja nadležnog vještaka Zavoda za zdravstveno osiguranje kojim je utvrđena vrsta i stupanja oštećenja djeteta, a prema odredbama Zakona o doplatku za djecu donosi se  i: b)     RJEŠENJE u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi –          o pravu na osobnu invalidninu, c)     RJEŠENJE  nadležnog tijela Zavoda za zdravstveno osiguranje –         O pravu roditelja na dopust do osme godine života djeteta, –         O pravu na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju.   Dohodovni cenzusi doplatka za djecu u 2011. godini iznose

  1. Prva grupa – ako ukupni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 543,14 kn doplatak se određuje u iznosu od 299,34 kn.
  2. Druga grupa –  ako se ukupni dohodak po članu kućanstva kreće od 543,14 kn do 1119,53 kn,  doplatak se određuje u iznosu od 249,45 kn.
  3. Treća grupa – ako ukupni dohodak po članu kućanstva prelazi 1119,53 kn a ne prelazi 1663,00 kn doplatak se određuje u iznosu od 199,56 kn.
    Uvećani doplatak za djecu   –  za korisnike koji ostvaruju pravo prema članku 22. Zakona o doplatku za djecu (za djeca težeg  oštećenja zdravlja) svota doplatka iznosi 831,50 kn. –  za dijete smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja, pripada doplatak za djecu u najvišoj predviđenoj svoti od 374,18 kn mjesečno. – za dijete bez oba roditelja ili za dijete čija su oba roditelja nepoznata ili nepoznatog prebivališta ili potpuno nesposobni za samostalan život i rad ili ako im je oduzeta poslovna sposobnost, pripadajuća svota doplatka, određena prema utvrđenom cenzusu, povećava se za 25 % (374,18 kn, 311,81 kn ili 249,45 kn)
– za dijete s oštećenjem zdravlja, korisniku pripada doplatak za djecu u 25% većoj svoti od pripadajuće svote doplatka (374,18 kn, 311,81 kn ili 249,45 kn) – za dijete bez jednog roditelja ili za dijete čiji je jedan roditelj nepoznat ili nepoznatog prebivališta ili potpuno nesposoban za samostalan život i rad ili ako mu je oduzeta poslovna sposobnost, pripadajuća svota doplatka, određena prema utvrđenom cenzusu, povećava se za 15% (344,24 kn, 286,87 kn ili 229,49 kn).   Ovi podaci koji se odnose na dohodovne cenzuse i isplate doplatka za djecu primjenjuju od za 2011. godinu. SAVJETOVALIŠTE ZA GRAĐANE: Marija Pupić – Vurilj dipl. iur.