Održana 3. edukativna radionica za Mjesne odbore

29.10.2012. - Novosti

U gradskoj vijećnici Grada Sinja 19.10.2012.g. održana je edukativna radionica za članove Mjesnih odbora Lučane, Radošić i Zelovo kojoj je prisustvovalo 6 osoba. Riječ je o trećoj radionici za Mjesne odbore s područja Grada Sinja koje Udruga Srma provodi u sklopu projekta ”Mjesni odbori – generatori ravnomjernog lokalnog razvoja” kojega financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Predstavnici navedenih MO položajem se naslanjanju jedan na drugoga, dijele slične probleme, iako ih muče i specifičnosti. Iako su se Gradu Sinju obraćali sa zamolbama za razne probleme, MO Zelovo je istakao da su zadovoljni najavom da je vodovod za Zelovo uvršten u skore planove Grada Sinja, ta da bi uskoro trebala početi njegova realizacija. Iako su imali priliku još bolje se prometno povezati, MO Radošić izjasnio se protiv državne ceste, pa su građani podijeljeni oko  toga da li je to gubitak ili dobitak za Radošić. MO Lučane uglavnom je zadovoljan komunalnim uslugama, a ono na čemubi se još trebalo raditi je poboljšanje napona struje i kanali za oborinske vode. Slabe autobusne linije i njihova neusklađenost s odvijanjem nastave u obližnjim školama, neuređena autobusna stajališta, neiskorištenost turističkih i poljoprivrednih potencijala – sve su to područja na kojima bi se trebalo više i ozbiljnije raditi kako bi se omogućio ostanak mlađih obitelji i kvalitetniji život za sve. U pripremi volonterske akcije svi su se mjesni odbori složili da se uz podršku Udruge Srma pripremi posjet najugroženijima na njihovim područjima, uvtvrde njihove potrebe i organizira konkretna pomoć što će se realizirati do kraja ove godine. Prisutni članovi Mjesnih odobra educirani su o slijedećim područjima rada Mjesnih odbora: pravni okvir djelovanja Mjesnih odbora predstavila je diplomirana pravnica Marija Pupić Vurilj, o organizaciji volontiranje prisutne je educirala Dijana Filipović Grčić, koordinator volontera, a o načinima financiranja rada Mjesnih odbora i privlačenju sredstava u lokalna naselja govorila je Snježanka Jadrijević, voditeljica razvojnih programa i Lokalnog volonterskog centra Sinj. Udruga Srma će zainteresiranim Mjesnim odborima nastaviti pružiti podršku u organizaciji volonterskih aktivnosti, te podršku u pripremi lokalnih projekata za prijave na natječaje dostupne jedinicama lokalne samouprave. U okviru istog projekta tiskan je i podijeljen adresar članova Mjesnih odbora s područja Grada Sinja koji bi građanima trebao olakšati komunikaciju s njihovim predstavnicima u MO, a preko njih i sa Gradom Sinjem. Adresar je tiska u 2000 primjeraka i podijeljen građanima na terenu. Udruga Srma je u okviru ovog projekta završila i provodbu anonimne ankete među stanovnicima s područja Sinja i pripadajućih naselja. Anketirno je ukupno 5% punoljetnih građana i to o pitanjima čime su zadovoljni i nezadovljni u svom MO, te što traže da se prioritetno rješava u njihovom MO. Rezultati ankete se obrađuju. Prijedlozi građana za aktivnosti uputit će se MO kao preporuke građana za skore aktivnsoti MO i njihove jednogodišnje programe rada. Prema do sada obrađenim anketama, više od 70% anketiranih ne zna tko je predsjednik MO, a najčešći problemi koje žele riješiti su kanalizacija i infrastruktura.