Održana 4. edukativna radionica za Mjesne odbore

29.10.2012. - Novosti

U društvenom domu u Gljevu 24.10.2012.g. održana je edukativna radionica za članove Mjesnih odbora Gljev, Obrovac Sinjski i Bajagić kojoj je prisustvovalo 8 osoba. Riječ je o četvrtoj radionici za Mjesne odbore s područja Grada Sinja koje Udruga Srma provodi u sklopu projekta ”Mjesni odbori – generatori ravnomjernog lokalnog razvoja” kojega financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Predstavnici navedenih MO, koji se geografski naslanjanju jedan na drugoga, istakli su da dijele slične probleme ali i da svako mjesto ima neke svoje zasebne poteškoće. MO su zadovoljni da je Grad Sinj riješio dio vodoopskrbnog problema, i sa uređenjem važnih prometnih čvorišta i cesta. Dio naselja i dalje ima problema s vodom i naponom struje., MO Bajagić ima poteškoća s rasvjetom i autobusnim linijama, Obrovac Sinjski bi rado društvene sadržaje, Gljevu treba jači TV signal. Prisutni članovi Mjesnih odobra educirani su o slijedećim područjima rada Mjesnih odbora: pravni okvir djelovanja Mjesnih odbora predstavila je diplomirana pravnica Marija Pupić Vurilj, o organizaciji volontiranje prisutne je educirala Dijana Filipović Grčić, koordinator volontera, a o načinima financiranja rada Mjesnih odbora i privlačenju sredstava u lokalna naselja govorila je Snježanka Jadrijević, voditeljica razvojnih programa i Lokalnog volonterskog centra Sinj. Udruga Srma će zainteresiranim Mjesnim odborima nastaviti pružiti podršku u organizaciji volonterskih aktivnosti, te podršku u pripremi lokalnih projekata za prijave na natječaje dostupne jedinicama lokalne samouprave. U okviru istog projekta tiskan je i podijeljen adresar članova Mjesnih odbora s područja Grada Sinja koji bi građanima trebao olakšati komunikaciju s njihovim predstavnicima u MO, a preko njih i sa Gradom Sinjem. Adresar je tiska u 2000 primjeraka i podijeljen građanima na terenu. Udruga Srma je u okviru ovog projekta završila i provodbu anonimne ankete među stanovnicima s područja Sinja i pripadajućih naselja. Anketirno je ukupno 5% punoljetnih građana i to o pitanjima čime su zadovoljni i nezadovljni u svom MO, te što traže da se prioritetno rješava u njihovom MO. Rezultati ankete se obrađuju. Prijedlozi građana za aktivnosti uputit će se MO kao preporuke građana za skore aktivnsoti MO i njihove jednogodišnje programe rada. Prema do sada obrađenim anketama, više od 70% anketiranih ne zna tko je predsjednik MO, a najčešći problemi koje žele riješiti su kanalizacija i infrastruktura.